Strona głównaUncategorizedStudia pedagogiczne i nie tylko - Szczecin i Stargard Szczeciński

Studia pedagogiczne i nie tylko – Szczecin i Stargard Szczeciński

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz reagujących na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych profesjonalistów z dziedziny dietetyki jest w dzisiejszych czasach bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to dobra decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Wielość zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed ukończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym wybierają następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne oraz umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogka szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

By rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i nieustannie zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin ma swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako pojedyncze zestawienie.

Psychologia śledcza

Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, albo jako zestaw przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy pragną uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje między innymi:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządów,
 • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę na temat zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych oraz w Wojsku Polskim i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych m.in. przy klęskach żywiołowych. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z procesami odtwarzania i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu oraz pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw. Jako projekt w rozwoju,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, z uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, jak również poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla faz procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych oraz specyfiki rynku pracy, a także konsultowaniem w zakresie wsparcia zawodowego. Kierunek daje słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykierunku zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa i zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacji (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci zyskują znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych wplacówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. Podczas studiów są przygotowywani do wykonywania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają znajomość zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze oraz księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i innych zainteresowanych wiedzą w zakresie mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu oraz asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesnego świata, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Słuchacze tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing z zarządzaniem w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Studia dają absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

Tematy zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie konieczne dla działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej czy wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych albo resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Kolejnym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji potrzebnych dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To następny kierunek pozwalający uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w konkretne kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowych kontekstów wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, ze zdolnością do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słuchacze zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych i emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin leczenia uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Słuchacze tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Słuchacze tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia nadają też uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

Pełna oferta zawierająca studia licencjackie
:
https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-licencjackie

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowano o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego zdaniem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza znajomość zagadnienia psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o wymienionych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • różnorakie warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych powiązanych z kulturą regionalną. Będą też gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, głównie nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, włączając w to pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie studiów ujęto zagadnienia związane m.in. z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna oraz problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki oraz marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z zakresu dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Poza przygotowaniem merytorycznym studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematy zajęć obejmują m.in.:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa oraz rodziny,
 • treningi komunikowania.

Więcej informacji dotyczących studiów podyplomowych:
https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne